Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe Focusplaza BV omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de uit te voeren activiteiten worden verwerkt.

Contactgegevens
Focusplaza BV
Zeddamseweg 11a
7075 EA Etten
Telefoon: 0315 – 34 61 44
E-mail algemeen: info@focusplaza.nl

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen
Focusplaza BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@focusplaza.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Focusplaza BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Focusplaza BV analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
– Focusplaza BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bron van de verwerkte gegevens
Focusplaza BV verwerkt jouw persoonsgegevens alleen wanneer deze van jouzelf zijn verkregen. Focusplaza BV verwerkt geen persoonsgegevens die van derden zijn verkregen.

Doorgeven van persoonsgegevens
Focusplaza BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Focusplaza BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie
Focusplaza BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven buiten de EU of een internationale organisatie die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Focusplaza BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Focusplaza BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Focusplaza BV) tussen zit.

De bewaartermijn van de gegevens.
Persoonsgegevens worden door Focusplaza BV niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, of het nakomen van wettelijke verplichtingen. Bewaartermijnen van financiële gegevens volgen de regels zoals opgelegd door de Belastingdienst.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Focusplaza BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Focusplaza BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Focusplaza BV en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@focusplaza.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Focusplaza BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De rechten die je hebt zijn onderstaand benoemd.

Recht op inzage
Je kunt opvragen welke gegevens Focusplaza BV over jou verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie
Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer je wilt dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd, kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer je de verwerking van persoonsgegevens door Focusplaza BV wil beperken, kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer je door Focusplaza BV verwerkte persoonsgegevens wil overdragen naar een andere aanbieder, kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar
Je hebt te allen tijde het recht om vanwege jouw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wanneer je van dit recht gebruik wil maken, kun je hiervoor een verzoek indienen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering
Omdat Focusplaza BV niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van dit recht niet van toepassing.

Intrekken toestemming
Wanneer Focusplaza BV persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heb je het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Je kan ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Focusplaza BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@focusplaza.nl

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Focusplaza BV stelt alles in het werk om te voldoen aan je rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals die van de Belastingdienst. In zulke gevallen maakt Focusplaza BV een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met jouw verzoek wordt omgegaan. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Focusplaza BV
Wanneer je klachten hebt over de verwerking van persoonsgegevens door Focusplaza BV, dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kun je terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.