English

Niets missen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je blijft dan op de hoogte van ons laatste nieuws per e-mail.
U bent hier:  »  Actievoorwaarden

Actievoorwaarden 'Kraak de code en win een ballonvaart' 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Kraak de code en win een ballonvaart' die wordt georganiseerd door Focusplaza BV, Zeddamseweg 11A te Etten. 

Artikel 1 Algemeen 

1. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.
2. Indien je jonger bent dan 18 jaar bent, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
3. Medewerkers van Focusplaza die betrokken zijn bij deze actie en door Focusplaza ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4. Deelname aan de actie is gratis. 

Artikel 2 Gegevens 

1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens). 
2. Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
3. De persoonsgegevens die je ons verstrekt kunnen door ons en aan ons gelieerde ondernemingen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen? 

1. Deze actie loopt tot en met woensdag 19 november 2014. 
2. Je kan deelnemen aan de actie door de code te kraken die Focusplaza heeft verstopt op haar website en haar sociale media kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn).

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars 

1. Trekking van prijswinnaars geschiedt via een online systeem dat willekeurig drie winnaars loot . 
2. Bekendmaking van de winnaars geschiedt tijdens de Focusplaza Dag op dinsdag 25 november 2014. Met de winnaars van de actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen. 
3. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

Artikel 5 Prijzen 

1. Drie tickets voor een ballonvaart op een door Focusplaza BV geselecteerde datum en locatie. 
2. Alle prijzen zijn niet persoonsgebonden en dus bij verhindering overdraagbaar aan een collega/relatie en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Focusplaza BV.
3. Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal Focusplaza deze belasting voldoen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is.
2. Focusplaza BV, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot, schade als gevolg van:
- de door haar, uitgekeerde prijzen;
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen indien de omstandigheden dit vereisen;
- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.
3. Focusplaza BV, de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden, zijn tevens niet aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de actie en/of met de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking 

1. Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Focusplaza. De auteursrechten die berusten op de inzendingen/bijdragen worden hierbij door jou aan Focusplaza overgedragen. Voor zover voor deze overdracht een nadere akte is vereist, zal je op eerste verzoek van Focusplaza deze akte ondertekenen zonder nadere voorwaarden te kunnen stellen. 
2. Voor zover rechtens mogelijk doe je hierbij afstand van jouw persoonlijkheidsrechten waarop je met betrekking tot jouw inzending/bijdrage aanspraak zou kunnen maken.
3. Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Focusplaza hierbij toestemming om jouw naam, alsmede mogelijk foto’s en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie en zal je tevens, desgevraagd, medewerking verlenen aan andere activiteiten verband houdende met de actie. 

Artikel 8 Rechten Focusplaza 

1. Focusplaza BV behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie op te schorten of te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Focusplaza hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2. Focusplaza behoudt zich tevens het recht voor om de actie en elk ander onderdeel van de website, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
3. Indien de deelnemers aan de actie een inzending insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage te leveren, behoudt Focusplaza zicht het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending te kuisen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden. Het is echter niet mogelijk voor Focusplaza om vooraf alle inzendingen te screenen. 
4. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Focusplaza zich tevens het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

Artikel 9 Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden 

Op deze actie en elk ander gebruik van de website zijn onze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Artikel 10 Contact 

Als je vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de website, neem dan contact met ons op. Wij zullen zo spoedig mogelijk reageren op jouw vraag en/of opmerking.

Focusplaza BV
Zeddamseweg 11A, Etten
Postbus 324, 7000 AH Doetinchem

www.focusplaza.nl
T: 0315-346144

Artikel 11 Diversen 

1. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2. Indien en voorzover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 

Niets missen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je blijft dan op de hoogte van ons laatste nieuws per e-mail.

Wil je ons volgen?

Kijk dan ook eens op onze LinkedIn, Twitter en Facebook pagina’s.

Contact informatie

Hoofdvestiging
Zeddamseweg 11a
7075 EA Etten

Tel. +31 (0)315 34 61 44
E-mail info@focusplaza.nl

K.v.K. nr. 09103110
BTW nr. NL 8073.75.408.B01
Bank NL49RABO 0116 3349 59

Vrienden van

StorteboomMix OnlineVan Poortvliet